KONTAKT

DYREKTOR

Beata Valentina Kobluk

Tel. 507 867 213

Email: instytut-szczecin@wp.pl